Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Đăng nhập
 » Văn bản chỉ đạo của Ngành » Văn bản của Sở GD&ĐT