Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề "

Đăng nhập
 » Văn bản chỉ đạo của Ngành » Văn bản của Phòng GD&ĐT

Văn bản của Phòng GD&ĐT

Điều chỉnh kiểm tra định kì cuối năm học 2014-2015 cấp tiểu học
Thực hiện Công văn số 185/PGD&ĐT về việc Điều chỉnh kiểm tra định kì cuối năm học 2014-2015 cấp tiểu học ban hành ngày 05/05/2015, Trường ...