Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Đăng nhập
 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 11:52 02/10/2017  

Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường năm học 2017-2018


Căn cứ kế hoạch số 22/KH-THS1TP ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù về thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của nhà trường, Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường năm học 2017-2018 như sau:

PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG THUỶ

TRƯỜNG TH SỐ 1 THỦY PHÙ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25/KH-THS1TP

Thủy Phù, ngày 20 tháng 9 năm 2017

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017-2018

                   

Thực hiện Công văn số 2329/SGDĐT-TTr ngày 29 tháng 9 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn nhiệm vụ công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2015-2016 và những năm tiếp theo;

Căn cứ Công văn số 342/PGDĐT-KTr ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Phòng GD&ĐT Hương Thủy về Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2015-2016 và những năm tiếp theo;

Căn cứ kế hoạch số 22/KH-THS1TP ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù về thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của nhà trường;

Căn cứ vào tình hình công tác kiểm tra, kết quả đạt được của nhà trường năm học 2016-2017;

Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường năm học 2017-2018 như sau:

    I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Công tác kiểm tra là một hoạt động thường xuyên của hiệu trưởng nhà trường là chức năng thiết yếu của công tác quản lý. Công tác kiểm tra nội bộ nhằm giúp hiệu trưởng đánh giá tiến đô thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ, tìm ra những giải pháp, biện pháp để đôn đốc, giúp đỡ và điều chỉnh đối tượng kiểm tra, góp phần hoàn thiện, củng cố và phát triển nhà trường.

    2. Công tác kiểm tra nội bộ phải đảm bảo tính toàn diện, trực tiếp các nội dung và đối tượng trong nhà trường. Đối với giáo viên, thông qua việc kiểm tra, nhà trường đánh giá được thực trạng năng lực của mỗi cá nhân, từ đó tư vấn, thúc đẩy, giúp đỡ đội ngũ từng bước hoàn thiện năng lực sư phạm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Đối với các tổ chức, bộ phận trong nhà trường, thông qua việc kiểm tra các nội dung, đối chiếu với các quy định để hiệu trưởng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, từ đó điều chỉnh kế hoạch, tư vấn, thúc đẩy các cá nhân, tập thể tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao. Hiệu trưởng tự kiểm tra và tự điều chỉnh kế hoạch, quá trình công tác, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao của nhà trường.

    3. Công tác kiểm tra nội bộ tại trường phải được thực hiện trên nguyên tắc: thủ trưởng vừa là chủ thể kiểm tra (kiểm tra cấp dưới theo chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước) vừa là đối tượng kiểm tra (công khai hoá các hoạt động, các thông tin quản lý nhà trường để ban kiểm tra nội bộ kiểm tra, để ban thanh tra nhân dân giám sát).

4. Công tác kiểm tra nội bộ trước hết là công tác tự kiểm tra của các cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong đơn vị về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, các loại hồ sơ sổ sách theo quy định để tự điều chỉnh, hoàn thiện cá nhân, tổ chức mình.

5. Tất cả các nội dung kiểm tra nội bộ đều được lập biên bản, có chữ ký của người kiểm tra và đối tượng được kiểm tra. Hồ sơ sổ sách về công tác kiểm tra được bảo quản, lưu giữ cẩn thận theo quy định của điều lệ, quy chế.

    6. Những người tham gia ban kiểm tra phải am hiểu, nắm vững các văn bản quy định; có kinh nghiệm trong công tác kiểm tra; có kỹ năng tổng hợp, phân tích, nhận định, đánh giá; tuân thủ pháp luật, có ý thức trách nhiệm về công tác được giao.

7. Đối tượng tham gia đoàn kiểm tra là lãnh đạo, tổ trưởng và tổ phó, trưởng các tổ chức, bộ phận trong nhà trường.

    II. NỘI DUNG KIỂM TRA

    1. Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên

    - Kiểm tra hoạt động sư phạm ít nhất 30% tổng số giáo viên của trường.

    - Nội dung kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo gồm:

    + Việc thực hiện quy chế chuyên môn (các loại hồ sơ, việc ghi chép, cập nhật thông tin, dự giờ, ứng dụng công nghệ thông tin, kỷ luật lao động...)

+ Kiểm tra giờ trên lớp: Dự từ 2 đến 3 tiết/buổi. Mỗi tiết dạy đều có nhận xét, đánh giá, xếp loại theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    + Kết quả giảng dạy và giáo dục học sinh: Điểm kiểm tra hoặc kết quả đánh giá môn học của học sinh từ đầu năm đến thời điểm kiểm tra; kiểm tra việc khảo sát chất lượng; so sánh kết quả học sinh do giáo viên giảng dạy với các lớp khác trong trường (có tính đến đặc thù của đối tượng dạy học).

2. Kiểm tra hồ sơ, sổ sách, giáo viên, nhân viên

    - Kiểm tra các loại hồ sơ của giáo viên, nhân viên theo quy định của Điều lệ Trường tiểu học.

    - Kiểm tra một số hồ sơ khác theo quy định của nhà trường.

    3. Kiểm tra các chuyên đề

          a) Tự kiểm tra công tác quản lý của lãnh đạo nhà trường:

- Kiểm tra việc xây dựng chương trình công tác để thực hiện nhiệm vụ được phân công của từng thành viên trong lãnh đạo nhà trường.

- Định kỳ, lãnh đạo nhà trường đánh giá, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ; giám sát, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức và cá nhân thực hiện kế hoạch công tác đảm bảo tiến độ.

    b) Kiểm tra thực hiện “3 công khai” theo quy định tại Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân: Công khai chất lượng giáo dục; công khai các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học và đội ngũ; công khai về thu, chi tài chính.

    c) Kiểm tra việc thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả trong quản lý và giảng dạy (việc cập nhất các thông tin trên cổng thông tin điện tử của đơn vị, sử dụng các phần mềm phục vụ công tác quản lý, việc giảng dạy có ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên…)

    d) Kiểm tra việc thực hiện tự kiểm tra tài chính, kế toán (theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính); việc huy động, sử dụng các nguồn kinh phí do nhân dân, phụ huynh, các tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hộ.

    e) Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Ngành với các nội dung: việc thành lập ban chỉ đạo; công tác xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, chế độ thông tin báo cáo, định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm…

    f) Kiểm tra việc thực hiện quy định về dạy thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 Ban hành quy định về dạy thêm học thêm, Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về dạy thêm học thêm, Hướng dẫn số 465/HD-SGDĐT của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và các văn bản khác của Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện việc DTHT (Công văn số 2547/SGDĐT-GDTH ngày 14 tháng 11 năm 2014 về việc Thực hiện Chỉ thị 5105/CT-BGDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học; Công văn số 22/PGD&ĐT ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy về việc tiếp tục quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường).

g) Kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN); Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTKCLP) với các nội dung: Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật PCTN, Luật THTKCLP và các văn bản hướng dẫn thực hiện luật; công tác xây dựng kế hoạch thực hiện PCTN, THTKCLP; việc xây dựng và thực hiện các chế độ định mức, tiêu chuẩn; thực hiện công khai trong đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị; sử dụng kinh phí, phương tiện, văn phòng phẩm; chế độ học tập, hội nghị, hội thảo…

h) Kiểm tra việc thực hiện các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo nội dung, chương trình, kế hoạch.

i) Kiểm tra hồ sơ xét hoàn thành chương trình tiểu học, kiểm tra lại, tuyển sinh,...

k) Kiểm tra việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

m) Kiểm tra tiến độ xây dựng củng cố giữ vững trường Chuẩn quốc gia, tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục, …

4. Kiểm tra các tổ trong nhà trường, bộ phận thư viện, thiết bị, y tế

    - Xem xét, đánh giá năng lực điều hành, quản lý, chỉ đạo của tổ trưởng, cán bộ phụ trách bộ phận.

    - Xem xét, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ (xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, đôn đốc kiểm tra, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ, các công việc của nhà trường và Ngành Giáo dục đã triển khai) thông qua hồ sơ, sổ sách và hoạt động của các thành viên tổ, bộ phận.

    5. Kiểm tra học sinh

    Thông qua việc kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ theo đề chung của các tổ hoặc của trường để đánh giá chất lượng học sinh.

    III. QUY TRÌNH KIỂM TRA

Thời gian

Nội dung kiểm tra

Người được kiểm tra

Tháng 8

- Các điều CSVC, phòng học, công tác chuẩn bị cho năm học mới.

- Công tác tuyển sinh.

Nhân viên

 

Bộ phận tuyển sinh

Tháng 9

- Công tác chuẩn bị khai giảng

- Kế hoạch BDTX của tổ, cá nhân

- Các khoản thu đầu năm học

- Công tác phân công nhiệm vụ, bố trí GV theo lớp, biên chế lớp học

- Tình hình dạy và học đầu năm

- Kế hoạch năm học của Trường, Chuyên môn, Tổ, cá nhân;

- Dạy học 2 buổi/ngày

Nhân viên

HT, PHT, TT, GV

Kế toán

Hiệu trưởng

 

GV

BGH, TT, GV, NV

 

BGH, GV buổi 2

Tháng 10

- Công tác quản lý của lãnh đạo nhà trường, việc xây dựng kế hoạch.

- Nề nếp học tập, xây dựng lớp học thân thiện

Lãnh đạo

 

GV

Tháng 11

- Công tác bồi dưỡng HS năng khiếu, phụ đạo HS còn hạn chế.

- Dạy học tiếng Anh

- Việc ứng dụng CNTT

- Giáo án

- Việc thực hiện học BDTX

GV

 

GV T.Anh

QL,GV,NV

GV

GV, CBQL

Tháng 12

- Kiểm kê tài sản cuối năm

- Kiểm tra sinh hoạt chuyên môn tổ, tổ chức chuyên đề.

- Kế hoạch, hoạt động thư viện

- Thiết bị và hồ sơ y tế.

Kế toán

Tổ trưởng, GV

 

NV Thư viện

NV Y tế

Tháng 01

- Việc tổ chức kiểm tra định kì HK1; kiểm tra bài KT HKI của HS, nhận xét của GV

- Sổ Liên lạc của học sinh các lớp

- Vở học ở lớp của HS, nhận xét của GV; công tác chủ nhiệm

- Kiểm tra tiến độ BDTX

Hội đồng coi, chấm

 

GV, HS

GV, HS

 

BGH, GV

Tháng 02

- Công tác kiểm định chất lượng

- Kiểm tra toàn diện 4-5 giáo viên

- Việc thực hiện 3 công khai.

- Công tác tự kiểm tra tài chính của kế toán, hiệu trưởng

Ban chỉ đạo

GV

Lãnh đạo, KT, NVTB

Hiệu trưởng, kế toán

Tháng 3

- Các hoạt động ngoài giờ lên lớp

- Công tác Đội, hồ sơ sổ sách Đội

- Hồ sơ quản lí thiết bị dạy học

- Công tác lưu trữ của văn thư

- Sổ Liên lạc của học sinh các lớp

- Giáo án

TT, GV, TPT

TPT

NV Thiết bị

NV Văn thư

GV

GV

Tháng 4

- Dạy thêm học thêm

- Kiểm tra toàn diện 4-5 giáo viên

- Công tác thư viện, hồ sơ sổ sách.

- Vở học ở lớp của HS, nhận xét của GV; Công tác chủ nhiệm lớp.

- Việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hội thi cấp trường.

GV

GV

NV Thư viện

GV, HS

 

CBGVNV

Tháng 5

- Việc tổ chức kiểm tra định kì cuối năm.

- Hồ sơ cá nhân.

- Công tác mượn, trả TBDH

- Xét hoàn thành chương trình tiểu học

- Hồ sơ của nhà trường (theo Điều lệ)

Hội đồng coi, chấm

CBGVNV

NV Thiết bị

Hiệu trưởng

NV Văn thư

Ngoài kế hoạch kiểm tra định kỳ, nhà trường sẽ có kế hoạch kiểm tra đột xuất mang tính chuyên đề.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào kế hoạch trên, nhà trường triển khai kiểm tra đối với các tổ, bộ phận, cá nhân trong nhà trường.

2. Thành viên ban kiểm tra tùy thuộc vào khối lượng, nội dung công việc từng thời điểm để Hiệu trưởng điều động tham gia công tác kiểm tra.

3. Tổ Chuyên môn, Tổ Văn phòng, các cá nhân trong nhà trường chuẩn bị đầy đủ các nội dung được kiểm tra của kế hoạch này và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các thành viên trong ban kiểm tra thực hiện nhiệm vụ./.

                                                                        

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- CBGVNV (thực hiện);          

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                        Phan Hữu Tùng

 

Số lượt xem : 1671

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác
Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù tổ chức Ngày hội "Thắp sáng ước mơ" và "Vui xuân Mậu Tuất"
Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù tổ chức Hội thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ và biển đảo"
Lịch thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường (tiết dạy bắt buộc) năm học 2017-2018
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018
Kế hoạch học tập Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017 - 2018
Kế hoạch, Điều lệ tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường
Kế hoạch giáo dục hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (GDNGLL) và công tác Đội trong trường học năm học 2017-2018
Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù tổ chức lễ Tổng kết phát thưởng cho các em học sinh năm học 2016-2017
Phần mềm quản lí học sinh theo thông tư 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về đánh giá học sinh tiểu học
Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù Khai giảng năm học mới 2016-2017
Hướng dẫn tham gia cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Mười lí do bạn cần phải thi giáo viên dạy giỏi các cấp
Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù tổ chức bình chọn GVCN giỏi cấp trường năm học 2015-2016
Kế hoạch Hội thi GVDG cấp thị xã năm học 2015-2016 của Phòng GD&ĐT Hương Thủy
Kế hoạch bình chọn GVCN giỏi cấp trường năm học 2015-2016
Sinh hoạt chuyên môn Cụm 1 chuyên đề Kể chuyện lớp 1 và lớp 5
Thị xã Hương Thủy có đề tài đoạt giải thưởng sáng tạo kĩ thuật toàn quốc năm 2015
Hội thi đố vui để học với hình thức "Rung chuông vàng" cho học sinh khối 4&5
Tổ chức chuyên đề Tập làm văn và Toán khối 4&5
Lịch thi tiết dạy bắt buộc - Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Trường năm học 2015-2016 của Trường TH Số 1 Thủy Phù
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ VII, năm 2015 do tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, thị xã Hương Thủy đã có nhiều giáo viên đạt giải
Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra nội bộ năm học 2015-2016
Bắt đầu từ nhiều đêm trăn trở
Lịch thi tiết dạy tự chọn - Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Trường năm học 2015-2016 của Trường TH Số 1 Thủy Phù
Thị xã Hương Thủy có 02 đề tài nghiên cứu khoa học dự thi Sáng tạo Kĩ thuật toàn quốc năm 2015
Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế kiểm tra công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
Kế hoạch tổ chức dạy học 2 buổi/ngày
Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015-2016
Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù - Khai giảng năm học mới 2015-2016
Công văn số 1790/HD- LN GDĐT-TC về việc Hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong các cơ sở giáo dục công lập kể từ năm học 2015-2016.
Kết quả thi giải Toán qua mạng internet (Violympic) THCS cấp Thị xã năm học 2014-2015
Chi bộ Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù tổ chức Hội thao Nghi thức Đội và chương trình “Thắp sáng ước mơ”
Bộ GD-ĐT hướng dẫn cách khen thưởng học sinh tiểu học
Kết quả thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thị xã và kết quả khảo sát sát HSG lớp 8 năm học 2014-2015
Phòng GD&ĐT Hương Thủy tổ chức giải cờ Vua cấp tiểu học - năm học 2014-2015
Quyết định công nhận giải cá nhân trong kì thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 và thi giải toán trên MTCT lớp 8, 9 THCS; lớp 11,12 THPT; lớp 12 BT THPT năm học 2014 – 2015
Hội thi giáo viên duyên dáng - Tài năng khối Tiểu học
CĐCS Trường TH số 1 Thủy Phù tổ chức Hội nghị Công đoàn năm học 2014-2015
Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù tổ chức Đại hội Chi đoàn
"Xe đạp 1000 đồng" - Món quà đầy ý nghĩa cho học sinh nghèo vượt khó được trao trong Đại hội Liên đội Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù - Năm học 2014-2015
Dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015
Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù tổ chức tổ chức hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2014-2015
Liên đội Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù - tưng bừng trong "Lễ hội trăng rằm"
Tập huấn website của Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù
Chia tay giáo viên chuyển trường
Tiện ích quản lí học sinh, quản lí điểm ở trường tiểu học - Phiên bản mới với nhiều tính năng mới
Trường Tiểu học số 1 Thủy Phù tổ chức lễ Tổng kết - Phát thưởng năm học 2013-2014
Gặp thầy hiệu trưởng trường làng đam mê tin học