Dạy tức là học hai lần''

Đăng nhập
 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 12:01 02/10/2017  

Kế hoạch học tập Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017 - 2018


Căn cứ Kế hoạch số 22/KH-THS1TP ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 và quy trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học; Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù xây dựng kế hoạch học tập Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017 - 2018 như sau:

PHÒNG GD&ĐT TX HƯƠNG THỦY                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG TH SỐ 1 THỦY PHÙ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


               Số: 27/KH-THS1TP                                     Thủy Phù, ngày 20 tháng 9 năm 2017


KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN

TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 THỦY PHÙ

NĂM HỌC 2017-2018

 
   

 

 

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ công văn số 2038/KH-SGDĐT-GDCN&TX ngày 24/8/2017 của Sở GD&ĐT về Kế hoạch BDTX cán bộ quản lý, giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục nghề nghiệp-GDTX năm học 2017-2018.

Căn cứ Kế hoạch số 208/KH-PGD&ĐT ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Phòng GD&ĐT ban hành Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông năm học 2017-2018;

Thực hiện Kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo. Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù ban hành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho cán bộ quản lý (CBQL) và giáo viên (GV), năm học 2017-2018 và những năm tiếp theo như sau:

I. Mục đích

- Cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV) học tập BDTX được cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế-xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; phát triển năng lực dạy học, giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở từng cấp học, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục, phục vụ việc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

- Phát triển năng lực tự quản lý, tự học, tự bồi dưỡng; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX.

- Việc triển khai công tác BDTX phải gắn việc đánh giá GV, CBQL theo chuẩn để từng bước nâng cao năng lực, hiệu quả của đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục qua từng năm.

II. Đối tượng bồi dưỡng

- Tất cả CBQL, GV đang trực tiếp giảng dạy trong nhà trường: 27GV,CBQL (không kể giáo viên hợp đồng). Trong đó:

+ CBQL:02

+ GV: 24 (kể cả GV-TPT Đội)

- Những trường hợp được miễn: Các cán bộ quản lý và giáo viên sẽ nghỉ hưu trong năm học hoặc đang bị ốm đau không đi lại được (có hồ sơ hợp lệ): 01 giáo viên dạy Anh văn sắp nghỉ hưu (có hồ sơ hợp lệ).

III. Nội dung, thời lượng BDTX

Nội dung BDTX được quy định trong Chương trình BDTX do Bộ GD&ĐT ban hành theo cấp học tiểu học.

a. Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết)

- Tiếp tục nghiên cứu NQ 29 về đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT.

- Nội dung bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2017 – 2018.

b. Nội dung bồi dưỡng 2: (30 tiết)

- Văn bản chỉ đạo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của cấp tiểu học.

- Nghiên cứu việc kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.

   c. Nội dung bồi dưỡng 3: (60 tiết)

Đối với giáo viên

- TH 36: Các giải pháp sư phạm trong công tác giáo dục học sinh của người giáo viên chủ nhiệm.

- TH 37: Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học.

- TH 38: Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học.

- TH 39: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học.

Đối với CBQL:

- QLTH 9: Năng lực quản lý chương trình giáo dục tiểu học theo yêu cầu đổi mới giáo dục.

- QLTH 10: Năng lực quản lý chương trình dạy học cả ngày theo yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp tiểu học.

- QLTH 12: Năng lực quản lý hoạt động dạy và học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp tiểu học.

- QLTH 13: Năng lực quản lý hoạt động đánh giá quá trình học tập, rèn luyện của học sinh theo yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp tiểu học.  

IV. Hình thức bồi dưỡng thường xuyên

1. Hình thức học tập BDTX chủ yếu lấy việc tự học của người học là chính (tự nghiên cứu qua tài liệu, qua mạng Internet,...), kết hợp với sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.

2. BDTX tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng.

* Cụ thể

STT

Nội dung  bồi dưỡng

Thời lượng

Hình thức

Thời gian

1

Tiếp tục nghiên cứu Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT

15 tiết

Tự học

 Tháng 8/2017 (theo KH của PGD)

Nội dung bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2017 – 2018.

15 tiết

Tự học

 Tháng 8/2017

2

Văn bản chỉ đạo Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 của cấp tiểu học.

10 tiết

Tập trung

Tháng 9/2017

Nghiên cứu việc kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.

20 tiết

Tập trung

Theo KH chuyên đề hàng tháng của CM trường (Tháng 9,10/2017

3 (GV)

TH 36: Các giải pháp sư phạm trong công tác giáo dục học sinh của người giáo viên chủ nhiệm.

15 tiết

Tự học

Tháng 11/2017

TH 37: Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học.

15 tiết

Tự học

Tháng 12/2017

TH 38: Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học.

15 tiết

Tự học

Tháng 01/2017

TH 39: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học.

15 tiết

Tự học

Tháng 02/2018

3 (CBQL)

- QLTH 9: Năng lực quản lý chương trình giáo dục tiểu học theo yêu cầu đổi mới giáo dục.

15 tiết

Tự học

Tháng 11/2017

- QLTH 10: Năng lực quản lý chương trình dạy học cả ngày theo yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp tiểu học.

15 tiết

Tự học

Tháng 12/2017

- QLTH 12: Năng lực quản lý hoạt động dạy và học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp tiểu học.

15 tiết

Tự học

Tháng 01/2017

- QLTH 13: Năng lực quản lý hoạt động đánh giá quá trình học tập, rèn luyện của học sinh theo yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp tiểu học.  

15 tiết

Tự học

Tháng 02/2018

V. Tài liệu bồi dưỡng

- Nguồn tài liệu của Bộ GD&ĐT:

(được cung cấp tại địa chỉ: http://taphuan.moet.gov.vn).

- Tự sưu tầm tài liệu ở sách, báo, mạng Internet,…

VI. Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá

1. Cách đánh giá kết quả BDTX: Đơn vị tổ chức đánh giá kết quả BDTX được thực hiện theo trình tự sau:

a) CBQL, GV chuẩn bị các báo cáo theo từng nội dung bồi dưỡng (báo cáo nội dung bồi dưỡng 1, báo cáo nội dung bồi dưỡng 2 và các báo cáo về các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3. Mỗi báo cáo phải trình bày rõ hai phần:

- Phần 1: Phần nhận thức về tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.

- Phần 2: Phần vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.

Cuối mỗi bản báo cáo phải có phần tự nhận xét và đánh giá.

b) Tổ hoặc nhóm chuyên môn tổ chức để CBQL, GV trình bày báo cáo trước tổ. Các thành viên trong tổ góp ý, nhận xét, đánh giá kết quả BDTX của cá nhân.

Lưu ý:

- CBQL thuộc tổ chuyên môn nào thì được tham gia đánh giá kết quả BDTX tại tổ chuyên môn đó.

- Điểm nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và từng mô-đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 là điểm trung bình cộng của các thành viên trong tổ tham gia đánh giá. Nếu điểm đánh giá của CBQL, GV chênh lệch từ 1,5 điểm trở lên so với điểm trung bình cộng là không hợp lệ và lúc đó điểm đánh giá trung bình được xác định là trung bình cộng điểm đánh giá của CBQL, GV còn lại.

Ví dụ: Tổ bộ môn Toán của một trường THCS tổ chức đánh giá kết quả BDTX các mã mô - đun 30, 31, 32, 33 cho một thành viên trong tổ. Tổ có 06 thành viên; một thành viên được đánh giá và 05 thành viên còn lại sẽ tham gia đánh giá.

- Kết quả đánh giá của 05 thành viên với số điểm lần lượt là 7,0; 7,5; 7,5; 8,0; 8,0 cho mã mô-đun 30 đối với thành viên này thì điểm trung bình cộng sẽ là (7,0 + 7,5 + 7,5 + 8,0 + 8,0)/5 = 7,6.

- Điểm đánh giá của 5 thành viên với số điểm lần lượt là 7,0; 7,5; 7,5; 8,0; 10,0 cho mã mô-đun 31; lúc đó, điểm đánh giá trung bình sẽ là 8,0. Như vậy, điểm trung bình của mô-đun 31 là không hợp lệ (vì có một điểm 10,0 trong đánh giá, chênh lệch 2,0 so với điểm trung bình); cho nên điểm mã mô-đun 31 của thành viên được đánh giá này sẽ được tính lại là ( 7,0 + 7,5 + 7,5 + 8,0)/4 = 7,5.

- Tương tự đối với các mã mô-đun còn lại.

2. Thang điểm đánh giá kết quả BDTX

Cho điểm theo thang điểm từ 0,0 đến 10,0 ( phần 1 tối đa 5,0 điểm; phần 2 tối đa 5,0 điểm) khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, từng mô-đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3.

3. Điểm trung bình kết quả BDTX

Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:

ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình cộng của các mô-đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3): 3.

ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.

 Ví dụ: Một thành viên ở trường TH có các cột điểm và ĐTB BDTX như sau:

Điểm ND 1

Điểm ND 2

Điểm ND 3

ĐTB BDTX

Mô-đun 31

Mô-đun 32

Mô-đun 34

Mô-đun 35

8,0

7,5

7,0

7,6

6,5

8,0

7,6

4. Xếp loại kết quả BDTX

 Đối với CBQL là trường Tiểu học,  xếp loại theo 2 mức: Đạt yêu cầu Không đạt yêu cầu.

Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của công chức, viên chức hằng năm và là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, CBQL, xét các danh hiệu thi đua, thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

5. Hồ sơ BDTX

- Đối với cá nhân: Sổ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; kế hoạch BDTX; các báo cáo theo từng mô-đun.

- Đối với tập thể: Kế hoạch BDTX; sổ theo dõi công tác BDTX; biên bản nhận xét, đánh giá BDTX của CBQL, GV; bảng tổng hợp kết quả BDTX của CBQL, GV.

6. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX

- Trường lập báo cáo và tổng hợp đánh giá, xếp loại kết quả BDTX của CBQL, GV và đề nghị Phòng GD&ĐT cấp giấy chứng nhận.

- Việc đánh giá và công nhận kết quả BDTX phải bảo đảm tính chính xác , khách quan, công bằng và công khai, có tác dụng động viên, khuyến khích CBQL, GV tích cực trong việc tự học, tự bồi dưỡng.

VII.  Tổ chức thực hiện

            Thực hiện theo công văn số 2361/SGDĐT-GDCN&TX ngày 06/12/2012 của Sở GD&ĐT về việc phân công trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ BDTX giáo viên. Cụ thể như sau:

1.  Trách nhiệm của Hiệu trưởng

- Hướng dẫn xây dựng và phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên; xây dựng kế hoạch BDTX của nhà trường và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX của nhà trường theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao; báo cáo kế hoạch BDTX của đơn vị về Phòng GD&ĐT trước ngày 01/10/2017.

- Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của CBQL, GV về Phòng GD&ĐT trước ngày 25/5/2018 bằng văn bản và gửi qua địa chỉ Email: hpgd1983@gmai.com cho đ/c Hưng.

- Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước và của địa phương đối với CBQL, GV tham gia BDTX; đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng.

2. Đối với tổ chuyên môn

Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của tổ chuyên môn (nêu ngắn gọn mục đích yêu cầu, nội dung, hình thức BDTX) và nộp kế hoạch Tổ, cá nhân GV cho Ban giám hiệu chậm nhất ngày 26/9/2017 để phê duyệt; nghiêm túc thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường và các quy định của ngành GD&ĐT cấp trên đã ban hành.

+ Tổ chuyên môn báo cáo về Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của các thành viên về việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ; Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX giáo viên bằng văn bản và bằng email qua địa chỉ nthongloan1605@gmail.comhuutungphuson@gmail.com trước ngày 20/5/2018.

3. Đối với CBQL, GV

- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân năm học 2017-2018 đã được phê duyệt.

- Báo cáo tổ chuyên môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong thời gian thực hiện BDTX, CBQL, GV đủ điều kiện đề nghị được cấp giấy chứng nhận hoàn thành kế hoạch BDTX theo quy định, được khen thưởng nếu có thành tích trong việc thực hiện kế hoạch BDTX.

Trên đây là kế hoạch chung thực hiện BDTX của nhà trường, yêu cầu các tổ chuyên môn và GV nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các tổ chuyên môn báo cáo về BGH để có hướng giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

- Tổ chuyên môn-PGD (để B/C);

- Các tổ CM, cá nhân (để T/hiện);

- Lưu: VT, HSBDGV.                                                                                   Phan Hữu Tùng

Số lượt xem : 1498

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác
Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù tổ chức Ngày hội "Thắp sáng ước mơ" và "Vui xuân Mậu Tuất"
Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù tổ chức Hội thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ và biển đảo"
Lịch thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường (tiết dạy bắt buộc) năm học 2017-2018
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018
Kế hoạch, Điều lệ tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường
Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường năm học 2017-2018
Kế hoạch giáo dục hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (GDNGLL) và công tác Đội trong trường học năm học 2017-2018
Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù tổ chức lễ Tổng kết phát thưởng cho các em học sinh năm học 2016-2017
Phần mềm quản lí học sinh theo thông tư 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về đánh giá học sinh tiểu học
Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù Khai giảng năm học mới 2016-2017
Hướng dẫn tham gia cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Mười lí do bạn cần phải thi giáo viên dạy giỏi các cấp
Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù tổ chức bình chọn GVCN giỏi cấp trường năm học 2015-2016
Kế hoạch Hội thi GVDG cấp thị xã năm học 2015-2016 của Phòng GD&ĐT Hương Thủy
Kế hoạch bình chọn GVCN giỏi cấp trường năm học 2015-2016
Sinh hoạt chuyên môn Cụm 1 chuyên đề Kể chuyện lớp 1 và lớp 5
Thị xã Hương Thủy có đề tài đoạt giải thưởng sáng tạo kĩ thuật toàn quốc năm 2015
Hội thi đố vui để học với hình thức "Rung chuông vàng" cho học sinh khối 4&5
Tổ chức chuyên đề Tập làm văn và Toán khối 4&5
Lịch thi tiết dạy bắt buộc - Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Trường năm học 2015-2016 của Trường TH Số 1 Thủy Phù
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ VII, năm 2015 do tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, thị xã Hương Thủy đã có nhiều giáo viên đạt giải
Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra nội bộ năm học 2015-2016
Bắt đầu từ nhiều đêm trăn trở
Lịch thi tiết dạy tự chọn - Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Trường năm học 2015-2016 của Trường TH Số 1 Thủy Phù
Thị xã Hương Thủy có 02 đề tài nghiên cứu khoa học dự thi Sáng tạo Kĩ thuật toàn quốc năm 2015
Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế kiểm tra công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
Kế hoạch tổ chức dạy học 2 buổi/ngày
Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015-2016
Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù - Khai giảng năm học mới 2015-2016
Công văn số 1790/HD- LN GDĐT-TC về việc Hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong các cơ sở giáo dục công lập kể từ năm học 2015-2016.
Kết quả thi giải Toán qua mạng internet (Violympic) THCS cấp Thị xã năm học 2014-2015
Chi bộ Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù tổ chức Hội thao Nghi thức Đội và chương trình “Thắp sáng ước mơ”
Bộ GD-ĐT hướng dẫn cách khen thưởng học sinh tiểu học
Kết quả thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thị xã và kết quả khảo sát sát HSG lớp 8 năm học 2014-2015
Phòng GD&ĐT Hương Thủy tổ chức giải cờ Vua cấp tiểu học - năm học 2014-2015
Quyết định công nhận giải cá nhân trong kì thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 và thi giải toán trên MTCT lớp 8, 9 THCS; lớp 11,12 THPT; lớp 12 BT THPT năm học 2014 – 2015
Hội thi giáo viên duyên dáng - Tài năng khối Tiểu học
CĐCS Trường TH số 1 Thủy Phù tổ chức Hội nghị Công đoàn năm học 2014-2015
Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù tổ chức Đại hội Chi đoàn
"Xe đạp 1000 đồng" - Món quà đầy ý nghĩa cho học sinh nghèo vượt khó được trao trong Đại hội Liên đội Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù - Năm học 2014-2015
Dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015
Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù tổ chức tổ chức hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2014-2015
Liên đội Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù - tưng bừng trong "Lễ hội trăng rằm"
Tập huấn website của Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù
Chia tay giáo viên chuyển trường
Tiện ích quản lí học sinh, quản lí điểm ở trường tiểu học - Phiên bản mới với nhiều tính năng mới
Trường Tiểu học số 1 Thủy Phù tổ chức lễ Tổng kết - Phát thưởng năm học 2013-2014
Gặp thầy hiệu trưởng trường làng đam mê tin học