Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Đăng nhập
 » Thời khóa biểu » Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn