Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Đăng nhập
 » Thư viện ảnh